„A DaimlerChrysler a smart fortwo-val új mércét állított fel a városi közlekedésben, valamint a városok levegőjé-nek szén-dioxid terhelésének vonatkozásában. Mindezt anélkül érte el, hogy  engedményeket tett volna a funkci-onalitás, a komfort és a vezetés élményének rovására. Ez a jármű eredményesen ötvözi a modern életstílust, az in-dividuális mobilitással és a környezetvédelem szempontja-ival. Ezért örülünk különösen, hogy támogathatjuk a Live Earth projektet és az SOS-kampányt a smart-tal, ezzel az alacsony szén-dioxid kibocsátású autóval.“ – nyilatkozott Dieter Zetsche, a DaimlerChrysler AG vezérigazgatója, a Mercedes Car Group vezetője.

A kilométerenként mindössze 88 gramm szén-dioxid kibocsá-tással a smart fortwo dízel változata rendelkezik a vilá-gon legalacsonyabb CO2-emissziós értékkel, így büszkén viselheti a kitüntető CO2-bajnok nevet. Az egyetlen nagy-szériában gyártott autó, amely valóban csupán három liter üzemanyagot fogyaszt 100 kilométeren. „A  smart fortwo valódi, nem konvencionális megoldást kínál a korunk váro-si közlekedésében jelentkező problémákra. És efféle meg-oldásokra van szükségünk a fenyegető klímaváltozás tükré-ben egyéb területeken is. A smart márka segítségével az embereket arra kívánjuk ösztönözni, hogy tudatosan élje-nek, és legyenek nyitottak az új, jövőbe mutató kezdemé-nyezésekre.“ – fogalmazott Anders Sundt Jensen, a smart marketing és értékesítési vezetője.

Kevin Wall a következő szavakkal üdvözölte a smart márkát a rendezvénysorozat hivatalos globális partnereként: „Na-gyon örülök, hogy a smart-ban egy ilyen erős partnerre találtunk, amely már korábban is hatékony lépéseket tett a földünk globális felmelegedése ellen folytatott küzde-lemben. Közösen fellépve megmutathatjuk, hogy már rendel-kezünk olyan csekély CO2-emissziós technológiákkal, ame-lyek jelentősen hozzájárulhatnak a klíma védelmére szol-gáló világméretű célkitűzéseink eléréséhez.“

„A Live Earth ösztönözni fogja a különböző kontinenseken élőket, az ott működő vállalatokat és kormányokat, hogy tegyenek a klímaváltozás ellen.“ -  mondta Al Gore. „A Live Earth a mi globális felmelegedés elleni közös felhí-vásunkat közvetíti a németek, az európaiak felé és a vi-lágon élő minden emberhez.“

A világot behálózó Live Earth rendezvénysorozat célja több mint kétmilliárd ember mozgósítása földünk légkör-ének védelmére. Az összességében 24 órás élő zenét nyújtó kilenc koncert helyszíne: Sydney, Tokió, Shanghai, Johan-nesburg, Isztanbul, Hamburg, London, Rio de Janeiro és New York. Az eseményeket több mint 120 országban közvetí-ti majd a televízió, a rádió, valamint az internet. A rock- és popzene olyan hírességei, nemzetközi sztárjai jelezték már részvételüket, mint a The Police együttes, Madonna, a Genesis, Bon Jovi, a Red Hot Chili Peppers és Sheryl Crow.

„Nagy örömmel tölt el, hogy felléphetek – a rendkívül fontos célért megrendezésre kerülő – Live Earth koncer-ten. Remélem, hogy mi, művészek nemcsak közreműködésünk-kel, hanem személyes hozzáállásunkkal és állásfoglalá-sunkkal is részt vállalhatunk a fokozottabban környezet-tudatos szemlélet alakításában.” – mondta Katie Melua énekesnő. Katie Melua Hamburgban, az egyetlen németorszá-gi Live Earth koncerten áll majd a közönség elé.

A Live Earth projekt az SOS-kezdeményezés részeként azt a célt tűzte maga elé, hogy  egy világot átfogó mozgalmat indítson a klímaváltozás elleni küzdelem érdekében. Ez a kampány a televízió, a rádió, az internet segítségével, a film lehetőségeinek felhasználásával és a Live Earth kon-certekkel kívánja felhívni világszerte az emberek figyel-mét földünk globális felmelegedésének veszélyeire. A Live Earth rendezvények kiindulópontját képezik egy, a klíma védelmére szerveződött szövetség és más, az egyes kormá-nyoktól független civil szervezetek több évre tervezett kampányának. Egyéneket, cégeket és kormányokat kíván moz-gósítani a gyors és gyökeres szemlélet- és magatartásvál-tásra a klímaváltozás fenyegető veszélyeinek elkerülésé-re. Al Gore, az USA egykori alelnöke a szövetség védnöke-ként és a Live Earth rendezvényekben partnerként támogat-ja a kezdeményezést.