Nagy Autó-Motor
Címlapfelismerő quíz
JÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124., Cégjegyzékszáma: 01-10-047955, képviseli: Lóczi János igazgatósági tag, a továbbiakban: Szervező). A Játékban való részvétel feltételeit és az ezzel kapcsolatos adatkezelést a jelen játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

 1. A NYEREMÉNY

A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül az összes játékban részt vevő Játékosok közül a Játék végén kerül kisorsolásra.

A nyereményjáték végén a Quíz Játékban résztvevő személyek  között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:

3 db új Autó-Motor Magazin éves előfizetés

1 db Álló páros bérlet a Formula-1 Magyar Nagydíjra – 2018. július 27-29.

 1. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökség(ek), ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és  mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék 2018. június 6. napján 14 órakor kezdődik, és 2018. június 27. napján 23.59 óráig tart.

 1. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA

A játékot a Szervező a www.automotor.hu oldalon hirdeti meg képfelismerős, feleletválasztós tudásalapú quíz formájában.

 1. A JÁTÉK MENETE

6.1. Részvétel

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a www.automotor.hu oldalon történő regisztrációt követően, a honlapon meghirdetett quíz játékon, minden kérdésre válaszoljon,

A válaszokat a Szervező csak abban az esetben fogadja el érvényesnek, ha a Játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad. A Játék időtartama alatt a Játékos több játékban is részt vehet, azonban a Nyeremények közül csak 1 nyeremény átvételére jogosult.

A játék szervezője csak a játék időtartama alatt, az automotor.hu-hoz regisztrációt fogadja el.

A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email cím elírás stb.) a Szervező, semmiféle felelősséget nem vállal.

6.2. A Nyertesek értesítése, a nyeremények kézbesítése

A Nyertesek nevét a Szervező hivatalos automotor.hu weboldalán és a Szervező által kiadott nyomtatott sajtótermékében az Autó-Motor Magazinban közzéteszi, továbbá a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti a Játékosokat a nyereményről, valamint tájékoztatja a Játékosokat a nyeremény átvételének részleteiről.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a nyertes a megkereséstől számított 3 munkanapon belül nem jelez vissza, nem sikerül felvenni a kapcsolatot a megadott e-mail címen, vagy egyéb módon nem működik együtt és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6.3. A Nyeremények átadása

A nyeremények átvételének helyszínét a Szervező a Játék lezárását követően a www.automotor.hu weboldalon teszi közzé, valamint a nyeremény átvételének helyszínéről  a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti a Játékosokat. A nyertes Játékos a nyereményt a Szervező által megjelölt helyszínen, személyesen személyazonossága igazolását követően veheti át. Az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv készül.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

6.4. Kizárás a játékból

A Játékost a Szervező kizárja a játékból, illetve a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha :

 • a Játékos a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;
 • ; –
 • a játék eredményéről történő értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
 • a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;
 • jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.
 1. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18.. év alatti személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk miatt.

 1. Adatvédelem és adatkezelés

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

 

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam:
Játékban részt vevő természetes személy neve – Játékban részt vevő azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Nyeremény kézbesítése/átadása,
– Játékban részt vevő értesítése,
– egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes hozzájárulása

 

6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe – Játékban részt vevő azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Sorsolás lebonyolítása,
– Játékban részt vevő értesítése,
– egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes hozzájárulása

 

6 hónap

 

A Játékban részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Társaságtól, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Mediaworks Hungary Zrt.,
1034 Budapest, Bécsi út 122-124,
kiado@mediaworks.hu,
jatek@automotor.hu

Ha a Játékos, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, illetve ha a szervező és lebonyolító a Játékos tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: naih.hu
 1. KAPCSOLAT

A játék kapcsán érdeklődni lehet az automotor@automotor.hu e-mail címen.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázó a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Pályázó a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a www.automotor.hu oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a Pályázó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Pályázók tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket, a nyerés tényét a www.automotor.hu weboldalon, valamint az Autó-Motor Magazinban közzétegye.

A Játékos szavatolja, hogy az általa beküldött adatok, információk, a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: Budapest, 2018. június 5.