A 2008/2009-es évfordulón 15 biztosító tarifái közül választhat! A tavalyi évhez képest annyi a változás, hogy a MÁV Általános Biztosító Egyesület mÛködési engedélyét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2008. augusztus 15-i hatállyal visszavonta, viszont a 2008-as év folyamán bekapcsolódott az üzletágba az MKB Általános Biztosító Zrt., és 2009. január 1-tÕl megkezdi mÛködését a WABARD Biztosító Zrt.

A díjakat a biztosítók egymástól eltérÕ – a választásra is lehetÕséget adó – módon határozták meg. A kínálat áttekintésére és a döntésre egy hónap áll rendelkezésére. A fizetendÕ díjáról a jelen melléklet alapján tájékozódhat és összehasonlíthatja a többi biztosító díjaival.

Ha a mérlegelés alapján úgy dönt, hogy továbbra is a jelenlegi biztosítóját választja, akkor nincs teendÕ!

Ha viszont úgy dönt, hogy biztosítót vált, jelenlegi szerzÕdését írásban fel kell mondania, úgy, hogy az legkésÕbb 2008. december 1-jén éjfélig a jelenlegi biztosítójához beérkezzék.

A felmondólevél elküldésekor kérjük, vegye figyelembe a postai átfutási idÕt, továbbá azt a tényt, hogy a küldemény esetleg nem érkezik meg a címzetthez. Ugyanilyen probléma adódhat a faxon elküldött felmondások esetében is. Javasoljuk, hogy felmondását idÕben feladott ajánlott levélként küldje el.

Amennyiben döntése elhúzódik és csak a hónap végére érlelÕdik meg az elhatározása, akkor célszerÛ a felmondó levelet személyesen eljuttatni az érintett biztosító legközelebbi egységéhez, és dokumentáltatni annak átvételét.

Amennyiben Ön nem, vagy nem a fentieknek megfelelÕen mondja fel biztosítását, akkor a „régi” szerzÕdés hatályos marad a következÕ évre is, és a más biztosítónál újonnan „megkötött” biztosítás érvénytelen lesz. Ha az – ily módon – 2009. január 1-jétÕl is érvényes, régi szerzÕdésének díját nem fizeti be, akkor az díjnemfizetés miatt fog megszÛnni (január 30-án éjfélkor), viszont az év hátralévÕ részére is az elÕzÕ (a jelenlegi) biztosítónál kell új szerzÕdést kötnie. Ebben az esetben viszont elveszíti a már megszerzett bonusz fokozatát.

Amennyiben ezt az új szerzÕdést nem köti meg, akkor számolnia kell a biztosítatlanság következményeivel, vagyis azzal, hogy az Ön által okozott esetleges károkat a MABISZ a károsultnak megfizeti, de azt ÖntÕl visszaköveteli.

Ne feledje tehát: ha a felmondás nem volt szabályos, az új, kiválasztott biztosítóval kötött szerzÕdése nem lesz érvényes!

A 134/2007. (VI.13.) Kormányrendelet megváltoztatta a bónusz malusz rendszer megfigyelési idÕszakát, ez a 2008. évtÕl kezdÕdÕen már azonos a naptári évvel, azaz december 31-én zárul. EbbÕl az következik, hogy ha úgy dönt, hogy biztosítót vált, akkor az új szerzÕdés megkötésekor még nem fog rendelkezni kártörténeti (bónusz malusz) igazolással, ennek kiadására legkorábban január elején kerülhet sor. Ezért az új biztosítójánál A0 besorolással indul az új szerzÕdése. Az új szerzÕdést megkötÕ biztosító köteles a korábbi biztosítójától a kockázatviselés kezdetétÕl (január 1-jétÕl) számított 30 napon belül beszerezni az Ön kártörténeti igazolását. Ahhoz, hogy az új biztosító eleget tudjon tenni ennek az új jogszabályi kötelezettségének az szükséges, hogy Ön a szerzÕdéskötéskor megadja a régi biztosítójának nevét, a gépjármÛve hatósági jelzését (rendszámát), illetve a megszÛnt biztosítási kötvénye számát.

A bevezetÕben hivatkozott kormányrendelet elÕírja, hogy a szerzÕdéskötéskor az üzembentartó köteles minden, a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt, beleértve a szerzÕdés besorolásának beszerzéséhez szükséges adatokat is közölni a biztosítóval.

Amennyiben Ön nem adja meg az új biztosítójának az igazolása megszerzéséhez szükséges adatokat, abban az esetben a szerzÕdését az új biztosítónak M4 osztályba kell besorolnia.

Amennyiben az Ön által megadott adatok alapján az új biztosítója nem tudta beszerezni az Ön kártörténeti (bonusz malusz) igazolását, akkor a helyes besorolásának mielÕbbi elérése érdekében javasoljuk, hogy személyesen kérje ki a régi biztosítójától az igazolást. A biztosítók a jogszabály értelmében kötelesek a megszÛnt szerzÕdésrÕl az igazolást 15 napon belül kiadni.

Az új biztosító a kártörténeti igazolás beérkezését követÕ 15 napon belül köteles az Ön új szerzÕdése osztályba sorolását az igazolás adattartamának megfelelÕen visszamenÕleges hatállyal módosítani.

A régebbi jármÛvel korábban megszerzett kedvezményét két éven belül egy másik, azonos gépjármÛ kategóriájú gépjármÛre „átviheti”.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a tulajdonos üzembentartó az év folyamán más üzembentartóra ruházza át a jármÛ üzemeltetését, akkor az új üzembentartó a saját nevére vonatkozó szerzÕdést csak a tulajdonos év végi felmondását követÕen kötheti meg. Év közben a tulajdonos szerzÕdése – ilyen módon – nem szüntethetÕ meg érdekmúlás jogcímén.

Ha a szerzÕdés a biztosítási idÕszak tartama alatt díjnemfizetés miatt szÛnik meg, akkor az üzembentartó az év végéig terjedÕ idÕszakra a szerzÕdést annál a biztosítónál köteles megkötni, ahol a korábbi szerzÕdése díjnemfizetés miatt megszÛnt. Az újonnan megkötött szerzÕdés viszont csak legfeljebb A0 fokozatú lehet, tekintettel arra, hogy a díjnemfizetés miatt az üzembentartó elveszíti a korábban elért bonusz fokozatát, a malusz fokozat viszont az új szerzÕdés esetében is érvényben marad.

A biztosítási idÕszak alatt az adott gépjármÛre az üzembentartó más biztosítóval nem köthet szerzÕdést, az így megkötött szerzÕdés érvénytelen!

Szabályos (december 1-ig beérkezett) felmondása esetén az Ön biztosítása 2008. december 31-én éjfélkor (szilveszterkor) megszÛnik. De gondoljon a „másnapra” is, ezért, ha a régi biztosítás felmondásával egyidejÛleg nem kötötte még meg az új biztosítását, akkor december hó folyamán feltétlenül kösse meg új szerzÕdését a választott biztosítójával.

Az itt közölt díjtarifák az adott biztosító ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a cégek internetes honlapjain, illetve a MABISZ honlapján (www.mabisz.hu) is megtekinthetÕk. A biztosítók munkatársai a telefonos ügyfélszolgálatokon keresztül is elérhetÕk.

Megfontolt döntést és balesetmentes autózást kíván:

Budapesten, 2008. október hó 30. napján

a MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE