Népünk akaratából törvényerőre emelkedett immár az új, módosított Ötéves Terv, amely – Pártunk kezdeményezésére – 35 %-kal növeli az öt év alatt eredetileg előirányzott beruházások összegét. Hamarabb valósul meg tehát boldogabb, jobb életünk, mert ezek a beruházások teszik lehetővé, hogy 1954. év végére hazánkban lényegileg megszűnjék elmernek ember általi kizsákmányolása. Amerre nézünk az országban, építkezések folynak: 341 új ipari üzemet létesítünk. Minden 5 napban  új gyár indítja majd meg gépeit!

S mindezt azért tudjuk vállalni, mert dolgozó népünk eddigi munkájával bebizonyította, hogy a szocialista társadalom építésében jóval többre vagyunk képesek, mint amit az Ötéves Terv 1949-es törvénye előírt. Vas Zoltán miniszter, a Tervhivatal elnöke országgyűlési beszédében külön kiemelte az autószakma eredményeit: „A tömegesen előállított új gyártmányok között meg kell említeni a tavaly üzembe helyezett Csepel Autógyár kiválóan bevált tehergépkocsijait, amelyek nemcsak teljesen biztosítják hazai szükségleteinket, hanem exportra is jut belőlük”.

Nagyszerűen beváltak a nők a futószalag melletti Raposa Malvin (jobbról) és Metzger Józsefné a dugattyúkat helyezik be a motorblokkba

Az új Terv azonban az eddiginél nagyobb eredményeket követel meg az autógyártás dolgozóitól is. Hiszen „… a tehergépkocsi közlekedésnek az eredetileg előirányzott 170 millió árutonna/km helyett – 215 millió árutonna/km-t kell teljesítenie”. És most már a Csepel Autógyárnak kell majd ellátnia 6 hengeres Diesel motorokkal az új, nagy teljesítményű hazai autóbuszokat is, amelyeket éppen a mai számunkban ismertetünk. Ilyen hatalmas követelményeknek az autóipar is csak akkor tehet eleget, ha magáévá teszi az új tervtörvény minden előírását. A 4. § pl. kimondja, hogy: „A munka termelékenységét a gyáriparban az 1949. évi szintről … az előirányzott 50 % helyett 92 %-kal kell emelni”. S ennek a végrehajtását „a termelési folyamatok jelentős gépesítésével, a korszerű gyártási módszerek alkalmazásával és a munkaszervezés megjavításával kell biztosítani.”

A tervtörvény végrehajtásában nagy szerepe lesz tehát annak, hogy a Csepel Autógyár két fontos üzemében: a Motorgyár és a Járműgyár szereldéjében az elmult napokban működésbe lépett a modern autógyártás „korszerű módszere”: a futószalag. Eddig is beszéltünk már az autószakmában „szalaggyártásról”, azonban az csak szalagrendszerű, sorozatos előállítási módszert jelentett. De most már itt kúszik lábunk előtt a láncautomata, amely állandó mozgással, minden emberi energia kikapcsolásával továbbítja a nehéz munkadarabokat a gyártás következő szakaszához.
– Ezt „folyamatos szalag”-nak nevezzük – magyarázza Kólya Tibor mérnök a motorszerelde műszaki vezetője. – Mert a „szakaszos szalag”-gal szemben – ahol az egyes fázisoknál a szalag a szerelés idejére megáll, – itt a lánc szerelés közben is mozog. Ez a mozgás természetesen olyan lassú ütemű, hogy a dolgozó munkáját nem zavarja. Az egész szerelde a szovjet autógyárak tapasztalatai alapján épült. A dolgozók egészségének megvédésére pl. szalag körül a padló nem cementből, hanem parkettából készült, amely nem hideg és olyan tisztaságot tesz lehetővé, hogy a legrövidebb időn belül már itt is – akárcsak a nagy szovjet gyárakban – fehér köpenyben lehet majd dolgozni.

Futószalagon készül már a Csepel-autók motorja: a kerekeken gördülő motortartó állványokat a kerekek között látható mozgó lánc továbbítja

Nők a futószalag mellett

A szalag, azzal, hogy mentesíti a dolgozót a sok szaladgálástól, megszilárdítja a munkafegyelmet. Mindenki pontosan be tudja osztani mozdulatainak idejét. Minden ütem mellé asztalkát állítanak, hogy az anyag és a szerszámok kezelését kényelmesebbé tegyék. Kifejleszti a szalag a dolgozó speciális tudását, amelynek hasznosításával elősegíti a gyártás ütemében az általános emelkedést. Az egész munkafolyamat az eddiginél kevesebb munkáskezet igényel s így a szerelde ezentúl több műszakban dolgozhatik. És végül, de nem utolsósorban: lehetővé válik, hogy új és új munkahelyekre állítsanak be nőket, miután a szalag mentén betanított munkások is elvégezhetik a legtöbb, eddig szakmunkást igénylő műveletet. A dugattyú behelyezését és az olajpumpa felrakását például máris két nő végzi: Raposa Malvin átképzős és tanítványa, Metzger Józsefné.
– Néhány hónappal ezelőtt még földmunkás voltam Tolna megyében – meséli Metzgerné. – Két hete kerültem be a gyárba és örömmel tapasztalatom, hogy a Minisztertanács legújabb határozatának szellemében – külön gonddal támogatják itt az új munkakörbe került nőket.
– Mennyivel könnyebb a mi harcunk, mint a koreai asszonyoké! – szólt közbe Raposa Malvin, aki a napokban jött vissza két hónapos pártiskoláról. – Mint népnevelő, igyekszem tudatosítani ezt asszonytársaimban, akik egész szép összeget gyüjtöttek össze a koreai gyermekek megsegítésére.

A Járműgyár futószalagjának első szakasza: beemelik a motort a kerekek között látható futószalag által vontatott alvázba

A következő munkaszakasznál Horváth Lajossal beszélgetünk. A szelepállítás és a szívócső felszerelésénél azelőtt csak 105-110%-ot tudott elérni; mióta azonban a szalag mellett dolgozik, 300-330% a teljesítménye. Lelkesen magyarázza:
– Eddig ide-oda kellett szaladgálnom a munka után; most mindent kézhez készíthetek magamnak és a „holt időt” majdnem teljesen kiküszöbölhettem. Eddig a motort is magunk mozgattuk, ez fizikai erőkifejtést is igényelt és naponként kiszámítható időt rabolt el; most kezem alá gurul a motor s csak a munkámmal kell törődnöm.
A főszerelő-csoport vezetője, Kiss Frigyes, ehhez csak annyit tesz hozzá: „Tulajdonképpen mindössze néhány napja működik a szalag, de az egész csoport 108%-os átlaga máris kb. 145%-ra emelkedett…”

A járműgyár szalagjánál
Fodor Antal fődiszpécser (munkairányító) kalauzol bennünket. Ez „vontatószalag” – halljuk – és valóban: az alváz és a futómű már kerekeken kerül a láncra. Az első ütemben szerelik fel a motort s a kardántengelyt – és 12 ütem mulva teljesen készen gurul le a kocsi a szalagról.
– A gyártásnak ezt a végső szakaszát eddig is 12 ütemre osztottuk – tájékoztat a fődiszpécser; – de ha egyik alkatrész nem került hozzánk idejében, a dolgozók megváltoztatták a műveleti sorrendet, ami feltétlenül a munkafegyelem rovására történt. A szalag tervszerűbbé teszi a kapcsolódó üzemek munkáját is, mert kényszeríti őket a szállítási ütem betartására. Kiküszöböli a torlódásokat, illetőleg lemaradásokat: biztosítja az egyenletes, folyamatos gyártást.
Radványi Imre szerelőlakatos, aki a láblemez beszerelését végzi, először nem a szalagról beszél. Sok egyéb mondanivalója is van:
– Ezekben a napokban csőstől zúdultak rám az örömteli események – meséli … és szavainál érezni, hogy erőlteti magára a nyugodtságot. – Május 1-jén kaptam meg a sztahanovista oklevelet és ugyanaznap osztották ki az első „Békeharcos gépkocsivédnök” jelvényeket, amelyet én azért érdemeltem ki, mert 4 hónappal előre dolgozom és újításaimmal jelentős megtakarítást érek el. Ezzel egyidejűleg áprilisi munkám alapján, nekem adták át a „Gyár legjobb lakatosa” vándorzászlót, amellyel még pénzjutalom is jár. És mindehhez hozzájött még az az öröm is, hogy – megindult végre a szalag. Mert ez az egyenletes munka olyan általános emelkedést tesz lehetővé, hogy egyénileg is többet fogunk keresni, és – ami mindennél fontosabb: az egész gyár termelékenysége emelkedni fog. Ez pedig azt jelenti: még több autót adhatunk a béke védelmére, boldogabb jövőnk biztosítására.

A vezetőfülkét – az emberi erő megkímélésével – daru illeszti a szalagon mozgó alvázra

A gyár kollektívájának egésze mindent el is követ e cél érdekében: felemelt tervüket áprilisban is 99,6%-ra teljesítették. Még mindig akadnak azonban, akik nem gondolkoznak elég öntudatosan, nem látják be, hogy a munkafegyelem legcsekélyebb megbontása, a legkisebb arányú késés, vagy a munkaidő megrövidítése csökkenti a terv, a béke terve túlteljesítésének lehetőségeit s a fegyelem megsértője ezzel akaratlanul is az ellenség táborába kerül.

Mert meg kell érteni
Radinka Ferenc segédmunkás sem gondolt erre, amikor 25 perccel a műszak befejezése előtt igyekszik a Motorgyár öltözőjébe. Hangosan olvassuk az öltöző bejárata feletti tábla szövegét:
„Szaktárs! Te a béke ellensége vagy. Miért nem dolgozod ki a 480 percet?” – és a fiatal esztergályosjelölt szégyenkezve hallgatja. Igen, hát – úszóedzés lesz és szerette volna elérni a korábbi vonatot… Pedig – így vallja – mást is szeretne elérni Radinka Feri. DISz-tag, aki példaképének tekinti a Komszomol hős fiataljait, és szeretne sztahanovista lenni és azután – egyszer – párttag. És itt, az öltöző bejáratánál, együtt kiszámítottuk, hogy mai elfecsérelt munkaidejében majdnem teljesen megmunkálhatott volna egy főtengelyt…
Lukács Teréz későnjövésével veszített ugyanennyi időt. Ma reggel összesen heten kezdtek később a munkához a Motorgyárban 20-40 perces késésekkel: ez ezúttal 3½ óra kiesést jelent a magyar autógyártás termelési idejéből. És folytathatnók tovább a számítást…

Végefelé jár a szalag: az emeleti műhelyben gyártott több mázsa súlyú kocsiszekrényt könnyedén az alvázra helyezik

„A szakszervezetek nem tettek meg mindent, hogy érvényt szerezzenek a kormány határozatainak a munkafegyelem szigorú betartása terén” – mondotta Apró Antal, a SzOT főtitkára, a terv parlamenti tárgyalásakor. Sütő Lajos, a Motorgyár műhelybizottsági titkára is belátja ezt és ma már igyekszik személy szerint felkeresni naponta mindenkit, akiről ilyenirányú panaszt hall, hogy nevelőmunkával meggyőzze őket eljárásuk helytelenségéről. De a vállalat vezetőségének, szükség esetén, élnie kell a fegyelmezés jogával is! Mert meg kell érteniök a kevésbbé öntudatosaknak is, hogy a módosított terv megvalósítása megköveteli, hogy: „… a dolgozók széles tömegei fokozott áldozatkészséggel, öntudatosan és f e g y e l m e z e t t e n dolgozzanak a terv felemelt célkitűzéseinek megvalósításán.” A terv pedig – törvény. Eddigi eredményeink biztosításának, szebb jövőnk elérésének, békénk megvédésének legfontosabb törvénye.

Reményi-Gyenes István
Fotó: Eperjesi Lajos

Az Autó-Motor ott van a Facebookon is! Klikkelj ide, és lájkolj minket a legérdekesebb hírekért és a lappal kapcsolatos friss infókért!