Autó-Motor magazin előfizetői nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A Játék szervezője és lebonyolítója
A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1082 Budapest. Üllői út 48.; a továbbiakban: Társaság/ Szervező),

2. A Játékban részt vevő személyek
A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos). A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

3. Nyeremények
A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), – akik a jelen játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket – között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
– 1 db bruttó 33 270 Ft értékű fekete színű Casio G-SHOCK (GBD-800-1BER)
– 1 db bruttó 40 470 Ft értékű kék színű Casio G-SHOCK (GBA-800-2AER)
– 1 db bruttó 33270 Ft értékű sárga színű Casio G-SHOCK (GBA-800-9AER)
Továbbá az első 30 előfizető egy Autó Motor logóval ellátott USB autós töltőt és egy szellőzőrácsra rögzíthető autó telefontartót kap ajándékba.

4. A Játék időtartama
A Játék 2020. november 2. napján 9 órakor kezdődik és 2020 november 17. napján 24 óráig tart.
A Játék kezdete: 2020. november 2. 9:00 óra
A Játékra való jelentkezés határideje: 2020. november 17. 24:00 óra
Játék lezárásának időpontja: 2020. november 17. 24:00 óra
A sorsolás időpontja: 2020. november 25. 11:00 óra
A nyertes(ek) kihirdetésének időpontja: 2020. december 2.
Eredményhirdetés helye, időpontja: Autó-Motor magazin 2020. december 2-án megjelenő lapszáma

5. A Játék meghirdetésének módja
A játékot az Autó-Motor magazinban, valamint a Mediaworks Hungary Zrt. portfoliójába
tartozó print és online kiadványaiban hirdeti meg

6. A Játék menete
6.1. A részvétel feltételei
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékosok e-mailben
(elofizetes@mediaworks.hu) vagy telefonon (06-96/998-800-as telefonszámon) vagy a www.lapcentrum.hu oldalon 12 hónapos Autó-Motor magazint rendeljenek és előfizetésük 2020. november 24-ig megérkezzen a Kiadóhoz. A Játékban új és korábbi előfizetők egyaránt részt vehetnek. A Játék időtartama alatt egy Játékos csak egyszer nyerhet.

6.2. Sorsolás
A sorsolás időpont, hely: 2020. november 25. 11:00 óra, 1082 Budapest Üllői út 48.
A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a véletlenszerűség elvének alkalmazását. A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok a Játék végén kerül kisorsolásra. További 2 Játékos pótnyertesként kerül kisorsolásra, akik a nyertes(ek) helyébe lépnek a Nyertesek játékból történő kizárása esetén. A sorsolásról jegyzőkönyv
készül.

6.3. A nyertesek értesítése, nyeremények átadása
A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre nem váltható. A nyertes Játékosokat a Szervező e-mailben vagy postai úton értesíti. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.
Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 5 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvételét nem tagadhatja meg.
A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.
A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal. A nyeremények felvételére a sorsolás napját követően 30 nap áll rendelkezésre. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Abban az esetben, ha a nyereményt a Nyertes bármely okból kifolyólag átvenni nem tudja, a nyeremény átvételére bárkinek meghatalmazást adhat. A Szervező a nyereményt a meghatalmazottnak csak abban az esetben adja át, ha a meghatalmazott a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a Szervezőnek átadja. A nyertes és a meghatalmazott között felmerülő bármely vita esetén a Szervező felelősségét kizárja. A nyertes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha meghatalmazott útján veszi át a nyereményt, a nyeremény meghatalmazott részére történő átadását követően, bármely igényét kizárólag a meghatalmazottal szemben érvényesítheti.

6.4. Kizárás a Játékból
A Játékost a Szervező kizárja a játékból, illetve a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;
– a sorsolás eredményéről történő értesítésre 5 munkanapon belül nem válaszol;
– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
– ha a Játékos a játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
– a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását megelőzően visszavonja;
– jelen Szabályzat bármely pontját megsérti

Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a Játékos azonnali kizárására, amennyiben a Játékos a Játék zavartalan lebonyolításával összeférhetetlen magatartást tanúsít. Szervező fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, ha játék során felmerül annak gyanúja, hogy a Játékos játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálta az esetet kivizsgálja és akár a Játékost azonnal kizárja. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy ebben a körben bizonyítási eljárást nem folytat le, fenntartja a jogot arra, hogy a játék menetének befolyásolását a rendelkezésre álló adatok alapján meggyőződése alapján bírálja el.

7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik  személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatvédelem és adatkezelés
A Mediaworks Hungary Zrt. kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.
A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam:
Játékban részt vevő természetes személy neve, születési ideje – Játékban részt vevő azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Sorsolás lebonyolítása,
– Nyeremény kézbesítése/átadása,
– Játékban részt vevő értesítése,
– egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy lakcíme – Játékban részt vevő azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Nyeremény kézbesítése/átadása,
– Játékban részt vevő értesítése,
– egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe – Játékban részt vevő azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Játékban részt vevő értesítése,
– egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Nyertes játékos adóazonosító jele – jogszabályi kötelezettségek teljesítése
– Nyeremény kézbesítése/átadása
jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján 8 év

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben direkt marketing célú hozzájárulást külön megadott a Játékra történő jelentkezés során, hozzájárul ahhoz, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. a megadott személyes adatait – hozzájárulása visszavonásáig – közvetlen üzletszerzési célra felhasználja, és ezzel kapcsolatosan őt az általa megadott és kiválasztott elérhetőségeken (így elektronikus levelezés útján vagy telefonon vagy postai úton) megkeresse, illetve részére nyomtatott és/vagy online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön.
A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő  adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Mediaworks Hungary Zrt.,
1082 Budapest, Üllői út 48.
adatekezeles@mediaworks.hu

Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:
• cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
• postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.
• telefon: +36 (1) 391-1400
• fax: +36 (1) 391-1410
• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• honlap: naih.hu

9. Kapcsolat
A Játékkal kapcsolatban érdeklődni a jatek@mediaworks.hu e-mail címen/06-1/460-2524 telefonszámon lehet.

10. Vegyes rendelkezések
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója https://mediaworks.hu/wp-
content/uploads/2020/05/Mediaworksadatvedelmitajekoztato20200601docx.pdf internetes oldalon érhető el. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező az automotor.hu oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Játékosoktudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező  a nevüket, a következő lapban közzétegye: Autó-Motor magazin.
A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit. A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen szabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól. A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól. A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.
A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani az Instagram vonatkozó felhasználási feltételeit. A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) teljes mértékben felmentik minden a jelen szabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól. A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – az Instagram Platform használatán túl –nem áll  kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi, nem hozható kapcsolatba vele. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól. A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja.
A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.
A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.
A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Budapest, 2020. október 21.