Újsághír: Egy linköpingi (Svédország) lelkész autós imádságokat tett közzé. Az autós imakönyv a kesztyűtartóban található. Minden kritikus helyzetre találni benne megfelelő fohászt.

Bár a magyar autósok szigorúan materialista elveket vallnak (lásd a használtautó-piacon kialakult árakat), arra az esetre, ha mégis akadnának közöttük idealisták, akik a természetfölöttibe vetik bizodalmukat – közzétesszük a linköpingi fohászok magyar megfelelőit.
Tehát autós imádságok magyar módra.

Imádság egyenrangú kereszteződés esetére…
Miatyánk, ki vagy a mennyekben, s ki tudója vagy minden titkoknak, add, hogy a soron következő egyenrangú útkereszteződésben nekem legyen előnyöm, azaz felebarátom ne a jobb kezem felül közeledjék, hanem a szívemhez közelebb eső, bal kezem felől. Abban az esetben, ha testvérem mégis a jobb kezem felől közelednék, engedd uram, hogy felebarátom tudatában legyen, melyik az ő jobbik keze, miként Ábrahám – ki nemzette vala Jákobot – is tudta volt, melyik az ő jobbik keze, s ezért Ézsau csak szabálytalanul tudta volna előzni Jákobot, miért is szegény Jákob kénytelen volt egy gyalogátkelő-létrán menetirányt változtatni, pediglen nem szegte vala meg a Kresz vonatkozó ószövetségi szabályait. Kérlek tehát, mindenható atyám, hass oda, hogy annak a szerencsétlen balfácánnak, aki most balfelől közeledik a te alázatos szolgád felé, világosodjék meg az ő elméje, hogy melyik az ő jobb keze, és melyik az ő bal keze, vagyis ne ő legyen az én balfácánom, hanem én legyen az ő jobbfácánja, és az ítélet napján úgy kerüljünk a te színed elé, hogy ő marasztaltasson el a Büntetőtörvénykönyv 326. § 2/b. Alpontja értelmében, mindörökkön örökké, Ámen…

Fohász sebességtúllépés esetén.
Uram, teremtőm, ki őrizője vagy az emberi szíveknek, akaratoknak és indulatoknak, kérve kérlek, fogd le kezemet, lábamat, de legesleginkább a jobb lábamnak azt a parázna talpát, amely a gázpedált nyomja, és akadályozd meg, hogy úrrá legyen rajtam az emberi hívság, az önhittség, amely mindenáron fölébe akar kerekedni autós felebarátimnak. Mert tiéd, uram, a dicsőség és a mennyek országa, míg viszont enyém csupán ez az 1200 lóerős Lada gépkocsi, amely mindenáron azt akarja, hogy megelőzzem az előttem Bugattin közlekedő digózó embertársamat, aki származik vala Péter apostol városából, Rómából, és jöve vala az én Budapest városomba, hogy megismerkedjék az én drága húgaimmal, és kössön vélök felebaráti megállapodást öt darab harisnyanadrág alapon. De uram, te tudod, hogy az irigység méltatlan a te földi tanítványaidhoz, ezért add, hogy az én római Bugatti testvéremnek szakadjon el az ő ékének szíja, és én megelőzhessem őt, és hamarabb juthassak célomhoz, mert mindannyian egyek vagyunk az úrnak dicséretében, tekintet nélkül a lóerőre és a hengerűrtartalomra, amellyel felruháztál bennünket, ámen…

Könyörgés arra az esetre, ha közlekedési rendőr van a láthatáron.
Mindenható atyám, engedd, hogy ama zord tekintetű egyenruhás személynek az ő lelkén úrrá legyen a keresztényi könyörület és alázat, hunyja be az egyik szemét, a másik szemét, a harmadik szemét, s ne vegye észre, amint a te áhítatos híved emitten a tilosban parkol. Hiszen tudod, atyám, mindannyian gyarló emberek vagyunk, s kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy az istenverte kerek táblácska (bocsánat, nem akartalak gyalázni, de kicsúszott a számon), amely azt jelzi, hogy itt közönséges földi személyeknek várakozni tilos, nagy megpróbáltatás elé állít bennünket. Mert amikor te azt mondád, uram, hogy szaporodjatok és gyarapodjatok, bizonyára nem a gépjárművekre értetted, vagy ha mégis, nem ártott volna, ha a parkolóhelyekre is alkalmaztad volna az igét. De te, aki ura vagy égnek és földnek, valamint a közlekedési rendőrségnek, szemednek egyetlen villantásával elparancsolhatod előlem ezt a tányérsapkás heródest, akit a sátán küldött vala ide, hogy keresztre feszítse az igazhívő gépkocsivezetőket, és elhajtsa őket a Hungária körúti golgotára, ahol arra kényszeríttetnek, hogy áldozzanak az ő szerény jövedelmükből 200 (azaz háromszáz) aranydukátokat, amely ellen fellebbezhetnek a magasságos atyaúristenhez, mindörökkön örökké, ámen…

Imádság tél estén az ágyban, a reggeli indítás ügyében.
Édes jó istenkém, esedezem hozzád, segíts rajtam, hallgasd meg néhány szerény kérésemet. Te, aki magad és Fiad által számtalan csodákat művelték, úgy mint az égő csipkebokor, a csodálatos kenyérszaporítás, a katarnaumi százados meggyógyítása stb., stb., tégy még egyetlen icipici csodát. Parancsold meg, hogy XYZ-57-27 rendszámú gépkocsim reggel baj nélkül elinduljon. Küldd le angyalaid valamelyikét, hogy töltse fel teljesen lemerült akkumulátoromat, valamint egy másik – autóvillamossági ügyekben járatos – kerubot, hogy megtisztítsa az indítómotorom kollektorját. Én pedig őszintén megígérem neked, hogy soha többé nem esem bűnbe, mindig alázatosan megoldom akkumulátorom saruit, megkenem fáradt testét finom olajjal és zsírral, szentelt vizet (desztilláltat) csepegtetek nyílásaiba, azonkívül elmondok öt miatyánkot és öt üdvözlégyet, csak ez egyszer még utoljára lehelj életet beléje, ámen…

Ájtatosság az autószervizekhez.
Szentséges garanciajavító! Kegyelmezz nékünk!
Magasságos alkatrészraktár! Könyörülj rajtunk!
Titokzatos fődarabjavító műhely! Irgalmazz nekünk!
Méltóságos számlázás! Világosítsd meg elménket, mi az a CXC 567 egyenlő 1987 forint és 50 fillér!
Minden jótét autós dicsérje az Afitot!
A gyülekezet új tagjai pedig énekeljék el együtt fennhangon, hogy: „Áldj meg minket, édes Urunk, Benned bízunk jó Merk-Urunk…”

Novobáczky Sándor

Az Autó-Motor ott van a Facebookon is! Klikkelj ide, és lájkolj minket a legérdekesebb hírekért és a lappal kapcsolatos friss infókért!